HUMANISTIčNI IN DRUžBENO EKONOMSKI LICEJ

Družbeno-ekonomski licej

Dijaka/dijakinjo, ki izbere družbeno–ekonomsko smer, zanimajo družbeni, kulturni in ekonomski pojavi ter organizacija evropskih in svetovnih političnih ustanov.

Dogodek

Družbeno-ekonomska smer omogoča pridobivanje kompetenc na pravnem, ekonomskem in družboslovnem področju. Pridobljeno znanje, tako pri značilnih kot pri splošnoizobraževalnih predmetih, utira pot do razumevanja kompleksnejših družbenih pojavov in procesov. Učenje drugega tujega jezika (španščine) ob študiju angleščine spodbuja boljše medkulturno razumevanje in utrjuje vpetost v sodobni svet.

 

Specifično naj bi ob koncu šolanja poleg učnih dosežkov, skupnih vsem licejem, dijaki na družbeno-ekonomski smeri:

– poznali pomene, metode in interpretacijske kategorije ekonomskih, pravnih in socioloških ved;

– razumeli značaj ekonomije kot vede, ki odgovorno ravna z viri, ki jih ima človek na razpolago (naravne, časovne, krajevne in finančne), ter prava kot znanosti o normah in pravilih, ki urejujejo sožitje v družbi;

– prepoznali in ustrezno uporabljali antropološke in družbene kategorije, ki služijo za razumevanje in razvrščanje kulturnih pojavov;

– uporabljali matematične, statistične in informacijske pripomočke za merjenje ekonomskih in družbenih pojavov, kar omogoča empirično preverjanje teoretskih principov;

– uporabljali filozofsko, zgodovinsko-zemljepisno in znanstveno perspektivo pri proučevanju soodvisnosti mednarodnih, državnih, lokalnih in subjektivnih pojavov;

– prepoznali povezavo med kulturnimi, ekonomskimi in družbenimi pojavi ter političnimi institucijami tako na državni in evropski kot tudi na globalni ravni;

– usvojili v drugem tujem jeziku sporazumevalne kompetence na nivoju B1-SEJO.“

Vir: https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scienze-umane-opzione-economico-sociale

Ustanova, pristojna za učno smer
Dokumenti

Seznam učbenikov na posodo za š.l. 2023/24

V priponki je objavljen seznam knjig, ki jih dijaki dobijo na posodo za šolsko leto 2023/24.

Potrjeni učbeniki za š.l. 2023/24

V priponki je objavljen sezanm potrjenih učbenikov za šolsko leto 2023/24.