Posebne izobraževalne potrebe

Licej A. M. Slomšek si prizadeva za integracijo in inkluzijo dijakov s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi ter vzgojnimi težavami.

Dogodek

Licej A. M. Slomšek si prizadeva za integracijo in inkluzijo dijakov s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi ter vzgojnimi težavami. Razvija kulturo socialnega sprejemanja drugačnosti in spodbuja osebnostno rast.
Vzgojni in učni posegi za dijake s posebnimi potrebami predvidevajo sodelovanje vsega osebja na šoli (ravnateljica, podporni profesorji, razredni profesorji, vzgojitelji, neučno osebje), družin in sošolcev.
Kultura inkluzije pomeni širjenje načela enakosti in enakopravnosti ter razumnih prilagoditev, ki jih dijaki potrebujejo v vsakdanjem življenju na vseh področjih, ne le na šolskem. Zato inkluzija ni le administrativni proces vključevanja na podlagi zakonodaje, temveč celostni poseg zdravstvenih, socialnih in šolskih ustanov.

Zakaj izbrati to smer

Kriterji in operativne smernice za integracijo in inkluzijo: razredni svet ima didaktično in vzgojno odgovornost za dijake s posebnimi potrebami. Na sestankih, ki jih predvideva zakon 104/92, je seznanjen s težavami dijaka, in določi splošne smotre v individualiziranem vzgojno-izobraževalnem načrtu; načrtovanje vzgojnih in učnih posegov ter splošnih smotrov je določeno v INVIN-u, ki ga sestavimo na začetku šolskega leta na podlagi natančne analize začetnega stanja na posameznih področjih ter upoštevanja dijakovih močnih točk; pomožni in razredni profesorji sodelujejo pri izdelavi učnega načrta, v katerem so določene oblike dela z dijakom na posameznih vzgojnih področjih in pri posameznih predmetih, in pri organizaciji preverjanja in ocenjevanja znanja; dijak s posebnimi potrebami je deležen čim večjega števila ur pouka v razredu in se udeležuje vseh šolskih in izvenšolskih dejavnosti (ekskurzij, izletov, popoldanskih delavnic itd.), ki so predvidene za razred, da mu omogočijo razvoj socialnih veščin, na katerih temelji šolska integracija; pomožni in razredni profesor sta soodgovorna za vzgojne in učne dejavnosti, namenjene razredu. Poleg dijakov s posebnimi potrebami, ki so priznani na osnovi zakona 104/92, in tistih, ki imajo potrdilo zdravstvene ustanove o SUT (specifičnih učnih težavah) ali o deficitu pozornosti in hiperaktivnosti na osnovi zakona 170/2010, je še kategorija dijakov, ki potrebuje prilagojen učni načrt zaradi počasnejšega tempa dojemanja, slabšega socialnega statusa, drugačnega jezikovnega okolja ali drugih osebnih težav. Za vse dijake, ki nimajo zdravstvenega potrdila, se pripravi individualiziani učni načrt, ki upošteva najprimernejši didaktični pristop, njihov kognitivni stil in učni standard.

Dostop do storitve

Ob vpisu na Licej A. M. Slomšek morajo starši vsa zdravstvena potrdila izročiti oz. poslati tajništvu po elektronski pošti. Tajništvo protokolira potrdilo in staršem izroči protokolirano fotokopijo njegove prve strani.

Kontakti

Ponudnik storitve